ميراث محدّث اُرمَوى

سيّد جعفر اشكورى

ميراث محدّث اُرمَوى

المؤلف:

سيّد جعفر اشكورى


المحقق: سيّد احمد اشكورى ـ سيّد صادق اشكورى ـ سيّد جعفر اشكورى
الموضوع : دليل المؤلفات
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ٠
ISBN: 964-493-212-9
الصفحات: ٣٨٤

تقريباً همه به آن مبتلا هستند وكم اتفاق مى‌افتد كه مجلسى تشكيل شود يا چند نفرى دور هم گرد آيند وپاى «غيبت» به ميان نيايد. شايد يكى از دلايل شيوع اين عادت ناپسند ، بى‌اطلاعى مردم نسبت به شدت اين گناه وعواقب آن باشد ؛ به همين دليل شايد يكى از راه‌هاى درمان اين درد ، علم به احكام غيبت وعمل به آن مى‌باشد ، كه اين رساله دربرگيرنده آموزش احكام غيبت است.

شهيد ثانى كتابى در اين باره به نام كشف الريبة في أحكام الغيبة دارد كه به زبان عربى است. كتاب نجاتيه ترجمه گونه‌اى از كتاب شهيد ثانى است.

اين كتاب در قطع جيبى ودر ١٥٤ صفحه به سال ١٣٣٤ ش در تهران به چاپ رسيد.

٢٤. حكمت اسلام ، تأليف : محمد صابح بن محمد باقر قزوينى.

اين كتاب ترجمه فارسى وروان بعضى از كلمات مولاى متقيان حضرت على بن ابى طالب عليه‌السلام است كه در حكمت آيات بيان شده است.

مؤلف از دانشمندان عصر صفويه واز شاگردان ميرداماد بوده وذوق ادبى ومشرب عرفانى داشته است ، به همين دليل نثر كتاب بسيار شيوا وگيرا مى‌باشد.

محمد صالح قزوينى ، آثار ديگرى نيز داشته كه بعضى از انها چاپ شده است.

كتاب حكمت اسلام در سال ١٣٥٤ در ٢٠٠ صفحه توسط بنگاه ونشر كتاب چاپ شد وپس از آن در سال ١٣٦٣ نيز به صورت افست منتشر گرديد.

٢٥. الغارات ، تأليف : ابراهيم بن محممد ثقفى كوفى.

اين كتاب يكى از نفايس كتب تاريخى است كه از قرن سوم هجرى به يادگار مانده است. هدف مؤلف در اين اثر آن بوده كه غارت‌هايى را كه بعد از جنگ نهروان توسط معاويه به قلمرو امير المؤمنين على عليه‌السلام وسرزمين‌هاى تحت نظر آن امام انجام گرفته است بنماياند ، هر چند به دليل اين كه مؤلف بسيار با اطلاع وپر مايه بوده ، در لا به لاى مطالب آن ، گفتنى‌ها وحقايقى بسيار ارزنده‌تر از اصل موضوع را گنجانده كه فوايدى عام تر دارد ، از جمله اوضاع آن مقطع از تاريخ ، وچگونگى زندگانى حضرت على بن ابى طالب عليه‌السلام ، وروش‌هاى ادارى وسياسى واخلاقى آن حضرت.

اين كتاب براى اولين بار در سال ١٣٥٤ در دو جلد با تعليقات مفصل وفراوان در

٢١

١٢٠٠ صفحه چاپ شد وبه علت استقبال فراوان شش ماه بعد دوباره تجديد چاپ گرديد.

٢٦. فردوس (درباره تاريخ شوشتر وبرخى از مشاهير آن) ، تأليف : علاء الملك مرعشى شوشترى.

فردوس تاريخچه شوشتر وتذكره مشاهير آن خطه است. مؤلف اين كتاب ، علاء الملك مرعشى شوشترى پسر قاضى نور الله شوشترى است.

اين كتاب اگر چه به حسب ظاهر كوچك است ، ليكن از جهت محتوا بسيار با ارزش مى‌باشد ؛ چرا كه مشتمل بر ذكر عده‌اى از فضلاى شوشتر است كه تراجم ايشان در كتب ديگر به چشم نمى‌خورد ومخصوصاً اطلاعاتى را در شرح حال قاضى نور الله شوشترى ومعرفى خاندان ودودمان او دارد كه در كتب ديگر يافت نمى‌گردد.

اين كتاب در سال ١٣٥٢ در ٣١٥ صفحه توسط انجمن آثار ملى به چاپ رسيده است.

٢٧. آثار الوزراء ، تأليف : سيف الدين حاجى بن نظام عقيلى.

او در دربار وزير فرهنگ دوست سلطان حسين بايقرا در هرات مى‌زيسته است.

آثار الوزراء كتابى است درباره تاريخ وزرا ، مؤلف در تأليف اين كتاب از نسائم الأسحار تأليف ناصر الدين منشى كرمانى استفاده زيادى كرده است.

اين كتاب از مؤلفات مهم وبا ارزش قرن نهم هجرى است ؛ زيرا كه در آن مطالب بسيار مهمى از اسنادى كه اصل آنها از ميان رفته باقى مانده است ، از آن جمله از كتاب مقدمات ابو نصر مشكان كه ابو الفضل بيهقى مورخ معروف آنچه را از اسناد خود ابو نصر درباره تاريخ غزنويان شنيده بود نقل كرده است وجز در اين كتاب چيزى از آن باقى نمانده است.

آثار الوزرا در سال ١٣٣٧ در ٤٣٤ صفحه توسط انتشارات دانشگاه تهران وسپس در سال ١٣٦٤ توسط انتشارات اطلاعات ، تجديد چاپ گرديد.

٢٨. نسائم الأسحار من لطائم الأخبار ، تأليف : ناصر الدين منشى كرمانى.

نسائم الأسحار كتابى است درباره تاريخ وزرا كه منشى كرمانى آن را به سال ٧٢٥ هجرى قمرى نوشته است ، كه در باب خود از كتب مهم ونفيس به شمار مى‌رود.

اين كتاب از جنبه تاريخى واز جهت نثر فارسى اهميت وارزش بسزايى داشته است ؛

٢٢

به همين دليل دو كتاب مهم دستور الوزرا وآثار الوزراء كه پس از نسائم الأسحار نگاشته شده ، هر دو تحت تأثير اين كتاب بوده‌اند.

نويسنده در شرح حال افراد از حد اعتدال خارج نشده وبه مدح وقدح بى‌مورد نپرداخته است. مطالب نسائم الأسحار همه برگرفته از منابع مهم ويا مشاهدات خود مؤلف هستند.

مؤلف دو كتاب معتبر ديگر نيز داشته كه عبارت‌اند از : سمط العلى للحضرة العليا ، ودرة الأخبار.

كتاب نسائم الأسحار در سال ١٣٣٨ در ٢٦٠ صفحه توسط انتشارات دانشگاه تهران چاپ ودر سال ١٣٦٤ توسط انتشارات اطلاعات تجديد چاپ گرديد.

گزارشى از نسخه‌هاى خطى نفيس كتاب‌خانه محدث ارموى

سيد جلال الدين محدث ارموى در حيات خويش داراى كتاب‌خانه شخصى بسيار نفيسى بود كه كتاب‌هاى چاپى وچاپ سنگى وخطى بسيارى را در خود جا مى‌داد.

كتاب‌خانه چاپى آن مرحوم در حدود ١٥٠٠٠ نسخه بود كه در موضوعات مختلف ، كتاب‌هاى مرجع مهمى را در برداشت واز ويژگى‌هاى آن نسخه‌هاى چاپ اولِ كتاب‌هاى چاپ تركيه ، مصر ، بمبئى وغيره است. ونيز اين كتاب‌خانه مشتمل بر حدود ٣٠٠٠ نسخه چاپ سنگى نفيس بود.

قرار بر آن بود كه كتابخانه‌اى به نام آن مرحوم در قم تشكيل وبخش مطبوعات بدان منتقل شود ، به اين جهت كتب چاپى در اختيار مركز احياء ميراث نيست.

كتاب‌خانه خطى ايشان در حدود ٣٥٠٠ نسخه است ودر سال ١٣٧٩ ش به كتاب‌خانه مركز احياء منتقل گرديد. در اين مقال بر آنيم تا به معرفى اجمالى اين نسخه‌ها بپردازيم. اين بخش از چندين جهت داراى اهميت است :

١. وجود بسيارى از خطوط علما واجازات آنان وقابل ذكر است مجموعه‌اى از اجازات اين كتاب‌خانه در دفتر دوازدهم ميراث حديث شيعه به چاپ رسيده است.

٢. وجود نسخه‌هايى در علم حديث ورجال كه در كمتر كتاب‌خانه شخصى مى‌توان بدين گستردگى يافت.

٢٣

٣. وجود بسيارى از نسخه‌هايى كه به خط مؤلفان آنهاست.

٤. دارا بودن نسخى كهن در علوم مختلف اسلامى.

تا كنون پيش نويس فهرستِ ٢٥٠٠ نسخه خطى اين كتاب‌خانه تهيه شده كه در اين جا به معرفى نسخه‌هاى مهم آن در سه بخش پرداخته‌ايم :

الف : نسخه‌هاى قديمى وكهن : در اين قسمت نسخه‌هايى كه تا پايان سده دهم كتابت شده‌اند را آورده‌ايم.

ب : نسخه‌هاى خط مؤلف : كه در اين بخش كتاب‌هايى را كه به خط مؤلفين آنها بوده ذكر شده‌اند واز آوردن نسخى كه نسبت آنها به خط مؤلف مشكوك بوده صرف نظر كرده‌ايم.

ج : نسخه‌هاى داراى اجازه : كه در اين فصل به اجازاتى كه به خط مجيزان آنها بوده اكتفا شده واز ذكر اجازات منقوله يا مجموعه اجازاتى كه به خط يكى از كاتبان گردآورى شده بود ، پرهيز كرده‌ايم.

نسخه‌هاى خطى اين كتابخانه از شماره مسلسل (٢٠٠١) به بعد در مركز احياء ميراث اسلامى ، شماره‌گذارى شده است.

[نسخه‌هاى قديمى]

(٢٠٠١) شرح الشافية ، ازجار بردى ، به خط عطاء الله بن عبد الغفار بن عبد الكريم ، سلخ صفر ٧٧٥ در مدرسه مرجانيه بغداد.

(٢٠٠٥) مجموعه : ١. مكارم الأخلاق ، از طبرسى ٢. قانون العدالة ، از حسين بن سيف الدين هروى ٣. أربعين حديث (يا اربعين بهايى) ، از عماد الدين حسن طبرى ، به خط محسن على ميرى اردستانى ، در ربيع الثانى ٩٣٣.

(٢٠٠٧) مجموعه : ١. إجازة الحديث ، از نور الدين على بن عبد العالى كركى ٢. المثلثات اللغوية ، از قطرب ٣. الأمان من أخطار الأسفار والأزمان ، از على بن طاووس ٤. المجتنى من الدعاء المجتبى ، ازهمو ٥. محاسبة النفس ، ازهمو ٦. فرحة الغرى ، از احمد بن طاووس ٧. الآداب الدينية ، از طبرسى ٨. الأربعون حديثاً ، از شهيد اول ، به خط محمد بن ابراهيم اوالى بحرانى ، در سال ٩٥٧ و ٩٥٨ در تبريز واردبيل.

(٢٠٣٧) مناهج اليقين في اًصول الدين ، از علامه حلى ، كتابت ١٠ ربيع الاول ٧٢٠.

٢٤

(٢٠٣٩) مصباح المتهجد ، از شيخ طوسى ، كتابت سده هفتم يا هشتم.

(٢٠٤١) فرحة الغري بصرحة الغرى ، از احمد بن طاووس ، كتابت ١٤ صفر ٩٤٧ در مشهد غروى (نجف اشرف).

(٢٠٤٧) إحياء علوم الدين ، از غزالى ، به خط احمد بن توكلى عجمى شروانى ، به سال ٨٥٠.

(٢٠٦٥) مفتاح المفتاح ، از قطب الدين محمود شيرازى ، كتابت سده نهم.

(٢٠٨٤) جامع المقاصد في شرح القواعد ، از محقق كركى ، كتابت ٢٤ جمادى الثانى ٩٧٥.

(٢١٣٧) المحاكمات بين شرحي الإشارات ، از قطب الدين رازى ، به خط احمد بن على سيكل ، سال ٩٨٧.

(٢١٤٣) كفاية الأثر ، از ابن خزار قمى ، به خط عبد الغفور جديد الايمان ، ٨ محرم ٩٩٠.

(٢١٥٤) منهاج الصلاح في اختصار المصباح ، از علامه حلى ، به خط محمد تقى بن محمد شريف در ١٠ شعبان ٩٨٨.

(٢١٨٨) الإيضاح في شرح المقامات ، از ابو الفتح ناصر مطرزى ، كتابت سده هفتم.

(٢٢٠١) مجموعه : ١. السامى في الأسامى ، از ميدانى ٢. المصادر ، زوزنى ، كتابت سده هفتم يا هشتم.

(٢٢٧٣) إرشاد الأذهان ، از علامه حلى ، كتابت ٢٠ صفر ٩٧٣.

(٢٢٧٨) حاشية الفوائد الضيائية ، از ملا عبد الغفور لارى ، كتابت ٩٨٠.

(٢٢٩٢) الكشاف ، از زمخشرى ، كتابت سده هشتم.

(٢٣٠٤) أسئلة القرآن وأجوبتها ، از شمس الدين محمد رازى ، از سده هفتم.

(٢٣٠٧) الدروس الشرعية ، از شهيد اول ، كتابت سده نهم.

(٢٣٠٨) مكارم الأخلاق ، از طبرسى ، كتابت سده دهم.

(٢٣٣٤) المستطرف في كل فن مستطرف ، از بهاء الدين محمد ابشيهى ، كتابت سده نهم.

(٢٣٣٥) ذكرى الشيعة ، از شهيد اول ، كتابت ١٢ رجب ٩٥٤.

(٢٤١٢) المزار ، از شهيد اول ، كتابت سال ٩٧٤.

٢٥

(٢٤٢٤) التحصيل ، از بهمنيار ، كتابت سده دهم.

(٢٤٦٧) كليات سعدى ، از سده دهم.

(٢٤٦٨) روضة الصفا ، از مير خواند ، كتابت صفر ٩٩٨.

(٢٤٧٤) تحفة الغريب ، از دمامينى ، به خط يوسف رستوى ، از سده دهم.

(٢٤٨١) مسالك الأفهام ، از شهيد ثانى ، كتابت سده دهم.

(٢٥٤٦) السراج الوهّاج في شرح المنهاج ، از فخر الدين احمد جاربردى ، كتابت سده دهم.

(٢٥٧٠) حاشية المطول ، از سيد مير شريف گرگانى ، كتابت رمضان ٨٢٨.

(٢٥٩٢) جامع المقاصد في شرح القواعد ، از محقق كركى ، به خط ابو الفتح بن مسعود تبريزى نجفى ، ذى حجه ٩٧٥.

(٢٦٠٨) ذكرى الشيعة ، از شهيد اول ، كتابت سده دهم.

(٢٦٨٢) جمع الجمع ، از ابن ابى جمهور احسايى ، به خط .. الحسينى الفاطمى العلوى الطالبى الهاشمى القرشى ، اول ربيع الثانى ٩٥٨.

(٢٧٣٩) منهاج العارفين ، في شرح كلمات أمير المؤمنين عليه‌السلام ، از ابن ميثم بحرانى ، به خط حسن بن محمد بن على بن مشرف عينائى ، ٥ ربيع الاول ٨٧٠ جهت شيخ شمس الدين محمد بن المؤدب.

(٢٧٤٣) خلاصة الأقوال ، از علامه حلى ، به خط حسين بن عارف حسنى ، اول ذى حجة ٩٥٨.

(٢٧٦٦) البيان ، از شهيد اول ، كتابت سده دهم.

(٢٧٧٣) البيان ، از شهيد اول ، به خط ابراهيم بن عبد الحسين حصرى ، ربيع الآخر ٩٧٦.

(٢٨٤٨) شرح حكمة العين ، از شمس الدين محمد بخارى مشهور به ميرك ، كتابت سده نهم.

(٢٨٧٩) منية اللبيب في شرح التهذيب ، از سيد ضياء الدين عبد الله حلى ، به خط عبد الله به حسن بن محمد بن حسن بن النجار ، ٢٣ رمضان ٧٦٦.

(٢٨٩١) مجموعه : ١. خلاصة الأقوال ، از علامه حلى ، به خط ناصر بن عبد العلى حلفانى ، كتابت سال ٩٧٢ در حله. ٢. إيضاح الاشتباه ، از علامه حلى ، به خط عبد الله

٢٦

جزايرى در شوال ٩٧٤ در قزوين. ٣. الناسخ والمنسوخ ، از ابن المتوج بحرانى ، به خط عبد الله بن شرف منصورى در رجب ٩٧٤ در قزوين.

(٢٨٩٨) غاية المراد في شرح نكت الإرشاد ، از شهيد اول ، به خط صالح بن يوسف بن محمد بن يوسف مقشاعى ، ٢٤ جمادى الآخرة ٩٧٧.

(٢٩١٥) مصباح المتهجد ، از شيخ طوسى ، به خط منتهى به امير حسنى زوينى ، در ١٧ ذى قعده ٩٧٤.

(٢٩٣٤) إحياء علوم الدين ، از غزالى ، كتابت سده نهم.

(٢٩٣٥) مروج الذهب ، از مسعودى ، كتابت سده دهم.

(٢٩٣٦) إكمال الدين واتمام النعمة ، از شيخ صدوق ، به خط على بن فخر الدين فخار جرجانى ، رمضان ٨٩١.

(٢٩٣٧) جلاء الأذهان وجلاء الأحزان (تفسير گازر) ، از ابو المحاسن حسين جرجانى ، به خط على بن حاجى محمد بن علد المجيد جرجانى ، ١٨ جمادى الاول ٨٩٤ در مسجد شاسفآن.

(٢٩٤١) إرشاد الإذهان ، از علامه حلى ، ربيع الثانى ٩٩٢.

(٢٩٤٢) مثنوى معنوى ، از جلال الدين محمد رومى بلخى ، به خط مولوى واحدى از سده هفتم.

(٢٩٥٤) روضة الواعظين ، از ابن فتال نيشابورى ، به خط حسن بن اسماعيل بن نعمت الله بن عبد الخالق بن نور الله خطيب واعظ حسينى ، جمعه ٢٨ ربيع الاول ٩٩٩.

(٢٩٩٠) مجموعه : ١. الأبحاث في تقويم الأحداث ، ركن الدين محمد جرجانى ٢. الحبوة ، از شهيد ثانى ٣. إرث الزوجة ، ازهمو ، به خط محمد بن شمس بن على بن حسن شيبانى ، سال ٩٧٥.

(٣٠١٠) فقه القرآن ، از قطب الدين راوندى ، به خط على بن شمروخ ، ٢٣ ربيع الاول ٧٦٨.

(٣٠١١) إيضاح مخالفة السنة ، از علامه حلى ، به خط ابو الحسن اصفهانى ، ذى حجه ٩٨١.

(٣٠١٥) جلاء الأذهان (تفسير گازر) ، از ابو المحاسن حسين گرگانى ، كتابت سده نهم.

(٣٠١٦) جلاء الأذهان (تفسير گازر) ، كتابت سده نهم.

٢٧

(٣٠٣٨) جامع المقاصد في شرح القواعد ، از محقق كركى ، كتابت سده دهم.

(٣٠٤٠) الكشاف ، از جار الله زمخشرى ، سده ششم.

(٣٠٤٥) صحاح اللغة ، از ابو نصر اسماعيل جوهرى ، به خط حسين بن فياض العرب ، رجب ٩٠١.

(٣٠٤٨) ديوان جامى ، كتابت سده دهم.

(٣٠٥٩) تحرير الأحكام الشرعية ، از علامه حلى ، كتابت ٢٨ جمادى الثانى ٩١٨.

(٣٠٩١) مجمع البيان ، از امين الاسلام طبرسى ، به خط كيقباد بن حاجى على بحر آبادى جوينى ، سال ٩٦٤ ـ ٩٦٥.

(٣١٠٨) إيضاح الفوائد ، از فخر المحققين حلى ، كتابت سده دهم.

(٣١١٧) مجموعه : ١. النافع يوم الحشر ، از فاضل مقداد ٢. واجب الاعتقاد ، از علامه حلى ٣. الاعتقادات ، از مؤلف ناشناخته ٤. نهج السدادا ، از عبد الواحد نعمانى ٥. الاعتقادات ، از مؤلف ناشناخته به خط محمد بن موسى بن محمد سقيفى ، سال ٨٠٠ و ٨٦٤.

(٣١١٩) توضيح التذكرة ، از نظام الدين حسن قمى نيشابورى ، از سده دهم.

(٣١٢٣) اشجار واثمار ، علاء منجم بخارى ، كتابت سده دهم.

(٣١٢٤) إرشاد الأذهان ، از علامه حلى ، به خط يوسف بن محمد خلخالى ، ٢٣ ربيع الاول ٩٠٤.

(٣١٦٨) شرح عقائد النسفي ، از سعد الدين مسعود تفتازانى ، به خط اسماعيل بن ابراهيم در غره رمضان ٨٧٨ در مدرسه بادكوبه.

(٣١٨٩) جواهر الأسرار وزواهر الأنوار ، از كمال الدين حسين خوارزمى ، كتابت سده نهم.

(٣١٩٠) مجمع البيان ، از امين الاسلام طبرسى ، به خط عبد الله بن عبد الكريم در ربيع الثانى ٩٦٢.

(٣٢٢٨) جوامع الحكايات ولوامع الروايات ، از جمال الدين محمد عوفي بخارى ، كتابات رمضان ٧٧٥.

٢٨

(٣٢٣٤) تحرير الأحكام الشرعية ، از علامه حلى ، كتابت سده نهم.

(٣٢٤٢) القاموس المحيط ، از فيروز آبادى ، كتابت سده دهم.

(٣٢٦٦) حاشية شرح التجريد الجديد ، از مؤلف ناشناخته به خط نور الدين بن يوسف ، سال ٨٩٩.

(٣٢٦٧) الفوائد الملية بشرح الرسالة النفلية ، از شهيد دوم ، به خط على بن ادريس بن حسين مشهور به ابن فروج ، ٦ شعبان ٩٥٧.

(٣٢٦٨) ثواب الأعمال وعقاب الأعمال ، از شيخ صدوق ، به خط حسن بن ابى الوحش ، شوال ٧٦٣.

(٣٢٧٠) حاشية شرح ميرك على هداية الحكمة ، از سيد مير شريف گرگانى ، كتابت سده دهم.

(٣٢٧٢) مجموعه : ١. الباب الحادي عشر ، از علامه حلى ٢. مفتاح الباب الحادي عشر ، از مير ابو الفتح عربشاهى ٣. النفلية ، از شهيد اول ٤. الآداب الدينية للخزانة المعينية ، از ابو على طبرسى ، كتابت سده دهم.

(٣٢٧٤) مجموعه : ١. اصول دين ، از شيخ طوسى ٢. واجب الاعتقاد ، از علامه حلى ٣. الفخرية في معرفة النية ، از فخر المحققين حلى ٤. تبصرة المتعلمين ، از علامه حلى ، كتابت سال ٨٨٦.

(٣٢٩٩) تهافت الفلاسفة ، از مصطفى خواجه زاده بروسوى ، كتابت ١٠ ربيع الاول ٩٠٢.

(٣٣٠٠) مجموعه رساله‌هاى غياث الدين منصور دشتكى با عناوين : ١. جام جهان نما ٢. الإيمان في علم الكلام ٣. دليل الهدى ٤. جام گيتى نما ٥. سفير الغبراء والخضراء ٦. معيار العرفان ، به خط شاگرد مؤلف يونس بن احمد بن حسين بن اسحاق بن احمد نظامى حسنى حسينى شيرازى ، سال ٩٤٨ ـ ٩٥٠.

(٣٣٠٦) مبادئ الوصول إلى علم الأصول ، از علامه حلى ، به خط جمال الدين بن على هزار جريبى ، سال ٩٨٤.

(٣٣٤٥) مجموعه رساله‌هاى كمال الدين عبد الرزاق كاشانى بدين عناوين : ١. تشريفات ٢. القضاء والقدر ٣. خلاصة التدبير في سياسة الوزير ٤. فتوت نامه ، به خط عفيف

٢٩

الدين طيفور بن جنيد حافظ بايزيدى ، سال ٨٦٥.

(٣٣٤٩) كتاب الدعاء ، از مؤلف ناشناخته از سده هفتم.

(٣٣٥٣) كنز العرفان في فقه القرآن ، از فاضل مقداد سيورى حلى ، به خط نعمت الله بن على هروى ، ٢٥ جمادى الاول ٩٣٨.

(٣٣٥٥) روضة الواعظين ، معين الدين محمد فراهى ، به خط مغيث بن غياث كرمانى ، از سده دهم.

(٣٣٨١) المصباح في شرح المفتاح ، از سيد مير شريف گرگانى ، كتابت اواخر ربيع الآخر ٨٥٦.

(٣٣٨٢) شرح مفتاح العلوم ، از تفتازانى ، كتابت سده نهم.

(٣٣٩٠) روض الجنان وروح الجنان ، از ابو الفتوح رازى ، به خط حسين بن محمد بن حسن بن ابراهيم بن محمد عيار ، دوم صفر ٥٧٩ و ١١ ربيع الاول همان سال.

(٣٣٩٨) مجموعه : ١. إعلام الولى بأعلام الهدى ، از ابو على طبرسى ٢. تحف العقول عن آل الرسول ، از ابن شعبه حرانى ، كتابت ٢٧ محرم ٩٨٣ و ١٧ صفر همان سال.

(٣٣٩٩) إصلاح المنطق ، ابن السكيت ، كتابت سده دهم.

(٣٤٠٠) الدروس الشرعية ، از شهيد اول ، به خط عبد المهدى بن عبد الله بن راشد ، سال ٩٨٣ و ٩٨٤.

(٣٤٠٥) قواعد الأحكام ، از علامه حلى ، به خط عبد الامام بن مولانا محمد ، ١٦ رجب ٩١٧ (نسخه از سده نهم وبرگ پايانى جزء اول به خط اوست).

(٣٤١٩) ذكرى الشيعة ، از شهيد اول ، كتابت سده دهم.

(٣٤٣٤) شرح الكافية ، عصام الدين سمرقندى ، به خط يحيى بن جابر از سده دهم.

(٣٤٤٦) اًصول الدين ، از شيخ طوسى ، به خط عبد العزيز بن عبد العلى بن على ، سال ٨٨٨.

(٣٤٦٦) جام جهان نما ، از غياث الدين منصور دشتكى ، كتابت سده دهم.

(٣٤٧٨) ديوان سنايى ، از ابو المجد مجدود غزنوى ، كتابت سده دهم.

(٣٥٠١) شره منهاج الوصول الى علم الاُصول ، از برهان الدين عبيد الله فرغانى ، به خط على بن على بن ابى المجد ساوى ، ٢١ رمضان ٧٣٣ در ربع رشيدى تبريز.

٣٠

(٣٥٠٦) غاية المرام في شرح شرائع الإسلام ، از شيخ مفلح صيمرى ، به خط ناصر بن على بن سعيد بن على بن حسين بن ابى اسماعيل ، ١٣ محرم ٩٢٤.

(٣٥١٢) شرح الشمسية في القواعد المنطقية ، از سعد الدين تفتازانى ، به خط قاسم بن ادريس بن حاجى محمود شاه ، غره شوال ٨٧٧.

(٣٥٣١) لوامع الأسرار في شرح مطالع الأنوار ، از قطب الدين محمد رازى ، به خط حسن بن محمد بشلى كشلى ، غره محرم ٩٣٦.

(٣٥٥٥) الرسالة العلية في الأحاديث النبوية ، از ملا حسين كافشى ، كتابت سده دهم.

(٣٥٧٥) الأمالى ، از شيخ طوسى ، به خط ياسين بن احمد بن محمد بن ابراهيم مشهور به صراف در ١٢ ذى قعده ٩٨٢ از روى نسخه على بن ادريس حلى.

(٣٦٠٥) عدة الداعي ، از ابن فهد حلى ، به خط عز الدين محمد بن نظام الدين محمود انصارى ، ذى حجه ٩٧٩.

(٣٦٤٠) الانتصار ، از شريف مرتضى ، به خط صالح بن يوسف بن محمد بن يوسف مقاعى اوالى بحرانى ، ١٨ محرم ٩٩١.

(٣٦٥٢) مجموعه : ١. الرعاية في شرح البداية ، از شهيد ثانى ، به خط حسن بن احمد بن راشد بن عيسى عريضى اوالى ، ٢٧ رمضان ٩٨٧ ٢. منهاج الهداية والإنصاف لرد الاحتجاج برواية أهل الخلاف ، از حسين بن حسن بن احمد حسينى جعفرى ، به خط مؤلف در شوال ٩٨٧.

(٣٦٥٩) اخلاق محسنى ، از كمال الدين حسين كاشفى ، كتابت ٩٤٦ در آگره.

(٣٦٨١) شرح حرز الأمانى ووجه التهانى (شرح الشاطبية) ، از شهاب الدين احمد دمشقى معروف به ابن ربيعه ، به خط عبد الله بن يحيى بن على بحرانى ، ٢٤ جمادى الآخرة ٩٥٢.

(٣٦٨٦) مصباح المتهجد ، از شيخ طوسى ، به خط احمد بن حسن بن مشرف بن احمد بن ابراهيم جد حفصى ، سال ٩٩٨ و ٩٩٩.

(٣٦٨٩) المفصل في صنعة الإعراب ، از جار الله زمخشرى ، كتابت سده دهم.

(٣٧٣٤) شرح الكافية ، رضى الدين استرآبادى ، به خط محمد بن طاهر بن حبيب عجمى

٣١

از سده نهم.

(٣٧٤٦) حاشية لوامع الأسرار في شرح مطالع الأنوار ، از سيد مير شريف گرگانى ، به خط حمد الله بن محمد ، رمضان ٩٣٣.

(٣٧٧٠) شرح حكمة الإشراق ، از قطب الدين محمد شيرازى ، به خط سيد احمد محمود معروف به اين كاتب ، سلخ جمادى الاول ٨٧٨.

(٣٧٨٥) مجموعه : ١. المعينية ٢. حل مشكلات معينية ، هر دو از خواجه نصير الدين طوسى ، كتابت سال ٨٩١.

(٣٨١٦) الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ، از شهيد ثانى ، به خط حيدر محمد قارى بن نظام الدين محمود بن مجد الدين محمد ابو على استرآبادى ، ١٩ ذى قعده ٩٦٠.

(٣٨٢٥) جامع المقاصد في شرح القواعد ، از محقق كركى ، به خط صالح بن عبد الله بن احمد صعدى ، سال ٩٣٤.

(٣٨٤٩) تفسير قرآن كريم ، از مؤلف ناشناخته از سده هفتم يا هشتم.

(٣٨٦٦) الجامع الصحيح ، از ابو عبد الله محمد بخارى ، كتابت سده نهم.

(٣٨٩٨) تحفه سامى ، از سام ميرزا بن اسماعيل صفوى ، به خط عنايت لاهجى ، سال ٩٨٥.

(٣٩٢١) مجموعه : ١. حاشية المختير النافع ، از مؤلف ناشناخته به خط زياد بن محمد بن مهدى مهاذيب ، ١٥ رجب ٩٥٨ ٢. حاشية إرشاد الأذهان ، از محقق كركى ، كتابت سده دهم.

(٤٠٠٠) مجموعه : ١. نهج الحق وكشف الصدق ، از علامه حلى ٢. قضايا أمير المؤمنين عليه‌السلام ، از مؤلف ناشناخته ٣. تذكرة الواصلين في شرح نهج المسترشدين ، از نظام الدين عبد الحميد اعرجى ٤. الاعتقادات ، از مؤلف ناشناخته ٥. دليل الهدى ، از غياث الدين منصور دشتكى ٦. منهاج الكرامة في معرفة الإمامة ، از علامه حلى ، كتابت سده دهم.

(٤٠٠٣) فتح الباري في شرح صحيح البخاري ، از ابن حجر عسقلانى ، به خط نظام بن محمد بن نظام خوافى ، از سده نهم يا دهم.

(٤٠٠٤) شرح الموجز ، از نفيس بن عوض كرمانى ، كتابت شعبان ٩٠٠ از روى خط مؤلف.

(٤٠١٠) الأمالي ، از شيخ طوسى ، به خط محمد بن على بن احمد ملقب به اصيل كمال

٣٢

شهاب كربالى ، در ذى قعده ٩١٦.

(٤٠٣٨) المهذب البارع في شرح المختصر النافع ، از ابن فهد حلى ، به خط محرز بن خليل بن سبع نادوى ، رمضان ٨١٩.

(٤٠٥٧) منتخب اخلاق ناصرى ، از مؤلف ناشناخته كتابت ٩٥٦.

(٤٠٩١) مجموعه : ١. غاية الإيجاز ، از ابن فهد حلى ٢. الألفية ، از شهيد اول ٣. ثلاثون مسألة ، از شيخ طوسى ٤. الاعتقادات ، از شهيد اول ٥. غاية البيان في تحقيق الإيمان ، از مؤلف ناشناخته ٦. العوامل المئة ، به خط محمد بن ابراهيم ، سال ٩٤٨.

(٤٠٩٨) مختلف الشيعة ، از علامه حلى ، كتابت سده دهم.

(٤١١٩) شرح الكافية ، از مؤلف ناشناخته به خط على بن ابو بكر بن جبرئيل بن محمد همدانى ، ٢٦ شعبان ٩١٢.

(٤١٢٩) الأمالي ، از شيخ صدوق ، كتابت سده دهم.

(٤١٣٣) شرح گلستان ، از سرورى ، كتابت شعبان ٩٧٢.

(٤٢١٩) جنگ ، از مؤلف ناشناخته كتابت سال ٩٢٠.

(٤٢٢٨) إيضاح الاشتباه في أسماء الرواة ، از علامه حلى ، به خط ابراهيم بن حسن وراق ، ١٠ جمادى الاول ٩٠٤ جر قطيف.

(٤٢٣٦) كتابى در نجوم ، از سده هشتم.

(٤٢٣٩) النكت الاعتقادية ، از شيخ مفيد ، به خط اسد الله اصفهانى ، ٢٣ شوال ٩٤٩.

(٤٢٤٠) مجموعه : ١. ترجمه الفصول النصيرية ، از استرآبادى ٢. الأنوار الجلالية للفصول النصيرية ، هر دو از فاضل مقداد ، كتابت سده نهم.

(٤٢٥٣) تقديم أبي بكر (شرح بديعية ابن حجة) ، از تقى الدين ابو بكر بن على معروف به ابن حجة حموى ، كتابت سده نهم.

(٤٣٠٠) شرائع الإسلام ، از محقق حلى ، كتابت سده دهم.

(٤٣١٢) ذكرى الشيعة ، از شهيد اول ، به خط سعد الدين ، ١٥ رجب ٩٨٨.

٣٣

(٤٣١٤) قواعد الأحكام ، از علامه حلى ، كتابت سده هشتم.

(٤٣١٦) صحيفه شاهى ، كمال الدين حسين كاشفى ، به خط مقصود على ، جمادى الاول ٩٩٠.

(٤٣٢٣) شرح الكافية ، از رضى الدين استرآبادى ، كتابت ٢٨ شعبان ٨٢٨.

(٤٣٢٥) المواهب اللدنية بالمنح المحمدية ، از شهاب الدين احمد قسطلانى ، به خط نور محمد انصارى ، از سده نهم.

(٤٣٣٧) روض الجنان وروح الجنان ، از ابو الفتوح حسين بن على خزاعى رازى ، به خط حسين بن مظفر بن محمود بن جلال الدين مقيم خاتون آبادجى از الكاى اصفهان ، رمضان ٩٨٢.

(٤٣٣٨) منتهى المطلب ، از علامه حلى ، به خط جلال الدين بن محمد بن عماد الدين زوارى ، كتابت ٩٨٣ تا ٩٩١.

(٤٣٤٥) مجموعه : ١. إرشاد الأذهان ، از علامه حلى ، به خط حسن اتاح بن اسود بن دبيس بن علوان مقرحى ، رجب ٩٤٧ ٢. الجعفرية ، از محقق كركى ، كتابت سده دهم ٣. الرضاع ، از محقق كركى ، كتابت ١٠ صفر ٩٤٨ ٤. حاشية إرشاد الأذهان ، از محقق كركى ، كتابت سده دهم.

(٤٣٤٧) مجموعه : ١. الخلاصة في معرفة الحديث ، از شرف الدين حسين طيبى ، كتابت ١٤ رمضان ٩١١. ٢. شرح شمائل النبى ، از مؤلف ناشناخته از سده دهم. ٣. الاعتقادات ، از ابو عبد الله محمد بن خفيف شيرازى ، كتابت سال ٨٨١ ٤. الأربعون حديثاً ، از مؤلف ناشناخته ٥. الأربعون حديثاً ، از مؤلف ناشناخته ٦. روضة المتقين ، از مؤلف ناشناخته به خط محمد بن خاوند شاه بن محمد شاه زهانى ، صفر ٨٨٠ ٧. الأربعون حديثاً ، از جلال الدين بن شمس الدين خوارزمى ، به خط كاتب رسالة قبل در اواخر ذى حجة ٨٧٩ ٨. الأربعون حديثاً ، از محيى الدين نووى ، كتابت ٨٧٩ ٩. ضوء الشهاب ، از قاضى قضاعى ، به خط محمد بن يوسف امامى ، غره محرم ٨٧٧.

٣٤

(٤٣٧٥) حلية الأبدال وما يظهر عنها من المعارف والأحوال ، از محيى الدين ابن عربى ، كتابت سده نهم يا دهم.

(٤٣٨٠) مجموعه : ١. مصباح الشريعة ، منسوب به امام صادق عليه‌السلام. ٢. الغافلين ، از محمد ابراهيم سرمدى. ٣. شرح حديث «كنت كنزاً مخفياً» ، از مؤلف ناشناخته ٤. شرح حديث عماء ، از جامى. ٥. شرح بيتى از دهلوى ، از جامى. ٦. نى نامه ، از جامى. ٧. اخلاق محسنى ، از بيهقى كاشفى. ٨. ده قاعده ، از مير سيد على همدانى. ٩. شرح دعاى صباح ، از قاسم ميركى. ١٠. منتخب تحفة الصلوات ، از حسين بيهقى.١١. تفسير آية الكرسى ، از خفرى. ١٢. شق القمر ، از صائن الدين تركه ، تمامى مجموعه به خط لطف الله بن نصر الله رانكوبى خالدى ، از سال ٩٨١ تا ٩٨٦ در مقام سالوكده از قراى لاهيجان.

(٤٣٩١) مجموعه : ١. انعكاس الشعاعات وانعطافها ، از خواجه نصير الدين طوسى ، كتابت سده دهم. ٢. حاشية شرح آداب البحث للشيروانى ، از جمال الدين يحيى كاشانى ، كتابت ٢٩ شوال ٩٥٧. ٣. شرح تهذيب المنطق ، از شاهمير شيرازى. ٤. حاشية تهذيب المنطق ، از جلال الدين اسعد دوانى ، كتابت دوشنبه اواسط ذى قعده ٩٥٧. ٥. شرح آداب البحث للسمرقندى ، از كمال الدين مسعود شيروانى ، كتابت ١٢ ذى حجه ٩٥٨.

(٤٤٤٢) شواهد النبوة لتقوية أهل الفتوة ، از نور الدين عبد الرحمن جامى ، كتابت سوم ربيع الأول ٩٦٧.

(٤٤٤٤) نهج البلاغة ، از شريف رضى ، كتابت سده نهم يا دهم.

(٤٤٥٣) مجموعه : ١. حاشية شرح التجريد القديم ، از مير سيد شريف گرگانى. ٢. الرسالة المبارك شاهية ، از مبارك‌شاه محمد بن على رازى ، به خط محمود بن يوسف در رجب ٨٧٣.

(٤٤٨٥) مجموعه : ١. الفهرست ، از شيخ طوسى. ٢. فرقه ناجية ، از مؤلف ناشناخته هر دو كتاب به خط محمد على بن عبد الحى طالقانى ، به سال ٩٨٣.

(٤٤٧٨) تفهيم المسامع في جمع الجوامع ، از احمد بن محمد بن محمد بن على حلى شافعى ، ٩ رمضان ٨٦٩.

٣٥

[نسخه‌هاى خط مؤلفين]

(٢٠٢٣) فهرس الكتب الأربعة ، از سيد ابو القاسم احمد بن محمد حسينى اصفهانى.

(٢٠٢٨) رائقات الأشعار من مدائع النبي وأهل بيته الأطهار ، از سيد محمد بن معصوم رضوى مشهدى.

(٢٠٣٢) علم المحجة ، از ميرزا عبد الله بن محمد بهبهانى.

(٢٠٤٠) كشف الحجاب عن علم الحساب ، از عبد الرحيم بن محمد رضا اصفهانى كرباسى ، سال ١٢٨٣.

(٢٠٥٣) الجواهر المقطعة ، از سيد محمد مهدى بن محمد جعفر موسوى تنكابنى.

(٢٠٥٥) مجموعه : ١. ضياء الأتقياء ٢. الوجود ٣. معارف الحقائق ، همگى از ملا على اصغر بن على اكبر نيّر بروجردى ، به سال ١٢٧٦.

(٢٠٥٦) كتاب الفضل ، سيد قريش بن محمد حسينى قزوينى ، ذى حجه ١٢٩٤.

(٢٠٨٩) توضيح المرام في شرح تهذيب الأحكام ، از ملا محمد نعيم شريف بن محمد تقى عرفى طالقانى مشهور به ملا نعيما.

(٢١٦٣) الفوائد الشريفية من تحقيق المطالب الاُصولية ، از شيخ غلامعلى بن محمد نصير گيلانى شلمانى ، سال ١٢٣٠.

(٢١٦٥) الموائد الاُصولية في الغرفات الغروية ، از سيد محمد ، سال ١٢٦٠.

(٢١٧٦) مفاتيح الاُصول الى علم الاُصول ، از ميرزا ابو القاسم بن محمد مهدى.

(٢٢١١) إلزام النواصب من طرق الغواصب ، از سيد محمد كاظم بن محمد جعفر كاظمى ، سال ١١٢٩.

(٢٢٤٥) وقت وقبله ، از محمد بن حسن شوشترى ، در ٢٤ محرم ١٢٩٦.

(٢٢٤٧) أساس السياسة في تأسيس الرئاسة ، از شيخ محمد بن اسماعيل واعظ تهرانى كجورى ، سال ١٣٢٤ به بعد.

(٢٢٥٢) خلاصة المصائب ، از ميرزا احمد بن ابو الحسن شريف شيرازى ، سال ١٢٩٥.

(٢٢٧٨) كشاف ، از سيد محمد حسين بن شمس الدين محمد نسّابه حسنى حسينى ، ١٨ رمضان ١٠١٥.

٣٦

(٢٢٩٠) الحكمة الإلهية ، از ملا محمد مهدى نراقى.

(٢٣٣٨) وسائل الشيعة ، از حر عاملى.

(٢٣٣٩) وسائل الشيعة ، از حر عاملى.

(٢٤٣٧) الدرة الفاخرة في زيارات العترة الطاهرة ، از ملا محمد صادق بن آقا محمد لنكرانى ، از سده سيزدهم.

(٢٤٣٩) تقرير أبحاث اصولية ، از مؤلف ناشناخته از سده سيزدهم.

(٢٤٤٠) غنيمة القبور في عمل المشهور ، از زين العابدين سبزوارى ، دهه اول محرم ١٣١٨.

(٢٤٥٥) اُصول العقائد وجامع الفوائد ، از شيخ محمد كاظم رشتى حائرى ، سال ١٢٩٤.

(٢٥١٥) جواهر الأخبار ، از ملا نجفعلى بن محمد رضا تبريزى زنوزى.

(٢٥٦٣) آداب نماز شب ، از على بن عبد الله عليارى ، سال ١٢٨٩.

(٢٦٣٠) الجامع للأقوال في أحوال الرجال ، از سيد يوسف عاملى.

(٢٦٦٧) ترجمه اعتقادات صدوق ، از مؤلف ناشناخته.

(٢٧٤٧) تقرير أبحاث الكوهكمري ، از مؤلف ناشناخته سال ١٢٧٦ ـ ١٢٨١.

(٢٧٧١) غنيمة القبور في عمل الشهور، از شيخ زين العابدين سبزوارى ، سال ١٣١٨.

(٢٨٤٠) الفوائد السنية في شرح الاثنا عشرية ، از شيخ حسن بلاغى.

(٢٨٥٧) مفتاح الفلاح وكنز المودة ، هر دو از مير معين الدين بن على حسينى ، به سال ١٣٠٤ يا ١٣٤٠.

(٢٨٧٥) شرح توحيد مفضل ، از مير محمد بن محمد باقر حسينى ، ٢٨ ربيع الآخر ١٠٩٢.

(٢٨٨٦) منتخب تسلية القلوب الحزينة ، از محمد باقر رضوى ، به سال ١٣٠٨.

(٢٨٨٩) الأدلة الساطعة والحجج القاطعة ، از شيخ على بن محمد ثقفى ، سال ١٢٤٦.

(٢٩٥١) مجالس المصائب ، از عبد الله بن نور الله ، سال ١٠٩٩.

(٢٩٩٨) الموائد الاُصولية في الغرفات الغروية ، از سيد محمد ، سال ١٢٧٥.

(٣٠١٧) معراج الاُصول ، از سيد احمد بن محمد مهدى موسوى كاشانى.

(٣٠٧٤) سدرة المنتهى، از شيخ حسن بن مرتضى شيخ الاسلام رشتى ، سال ١٣١٢.

٣٧

(٣١٨١) إيضاح الصواب ، از ملا مهدى بن اسد الله لاهيجانى ، از سده چهاردهم.

(٣١٨٧) سفينة النجاة ، از شيخ حسين بن عبد الحامد فيحانى ، ٢٣ شعبان ١٢٨٨.

(٣١٩١) شرح غرر الحكم ودرر الحكم، از آقا جمال خوانسارى ، سال ١١٣ ـ ١١١٧.

(٣١٩٥) انتخاب الجيد من تنبيهات السيد ، از شيخ محسن دمستانى.

(٣٢٠٠) الفوائد الحائرية القديمة ، از وحيد بهبهانى.

(٣٢٠١) كنز الكلام في شرح شرائع الإسلام ، از سيد محمد جواد حسينى ، سده سيزدهم.

(٣٢٠٢) كنز الكلام في شرح شرائع الإسلام ، از سيد محمد جواد حسينى ، سده سيزدهم.

(٣٢٠٤) ديوان الغري ، از محمد مهدى ايرانى نجفى صائغ ، صفر ١٣٦٥.

(٣٢١٤) الروضة البهية في الإجازة الشفيعية ، از سيد محمد شفيع جاپلقى ، رمضان ١٢٧٨.

(٣٢٤٥) نهاية التحصيل في شرح مسائل التفصيل ، از يوسف بن على بحرانى حويزى ، سال ١٠٨٥ تا ١٠٨٧.

(٣٢٤٦) نهاية التحصيل في شرح مسائل التفصيل ، از يوسف بن على بحرانى حويزى ، سال ١٠٩٣ تا ١٠٩٦ در خراسان.

(٣٢٤٧) نهاية التحصيل في شرح مسائل التفصيل ، از يوسف بن على بحرانى حويزى ، سال ١١٠٢ در حويزه.

(٣٣٠٨) مصباح الشيعة ، ملا على بن حسين بن على قره داغى دزمارى ، ربيع الاول ١٢٣٤.

(٣٣١٢) العقل والجهل وأسرار الأئمة عليهم‌السلام ، از شيخ ابراهيم بن احمد قپانى كعبى ، از سده دوازدهم.

(٣٤٢٨) جنگ ، از ابو تراب بن احمد بن محمد مهدى نراقى ، از سده سيزدهم.

(٣٤٥٣) مجموعه رساله هاى ميرزا محمد حائرى تهرانى با عناوين : ١. تهذيب المقال في رفع الإشكال عن مباحث الأغسال ٢. الحديقة السنية في بيان النكات والدقائق المتعلقة بالمتاجر من الروضة البهية ٣. تهذيب المناهج لتقريب الحوائج.

(٣٤٧٤) شرح شرائع الاسلام ، از مؤلف ناشناخته از سده سيزدهم.

(٣٤٧٩) مجموعه رساله‌هاى ملا محمد حسين بن محمد باقر آرائى كاشانى با عناوين : ١. شرح الدرة النجفية ٢. الاستصحاب ٣. التجزي في الاجتهاد ٤. حرمة إبطال العمل

٣٨

٥. حجر الولي الاجباري ٦. الطلاق ثلاثاً في مجلس واحد ٧. سجدة السهو.

(٣٥٢٤) كتاب الخيارات ، از مؤلف ناشناخته سيزده سيزدهم.

(٣٥٢٥) كتاب البيع ، از مؤلف ناشناخته سيزده سيزدهم.

(٣٥٤٤) زبده الفوائد ، از عبد الكريم بن عطاء الله آشتيانى قمى نخعى ، ١٠ رجب ١٢٦٩.

(٣٥٤٦) منهج الصادقين ، از ملا فتح الله كاشانى ، از آغاز فاتحه تا اواخر سوره آل عمران واز آغاز نساء تا اواخر آن.

(٣٦١١) مجموعه رسائل ملا احمد بن اسماعيل بن محمد خراسانى ترشيزى كوهسرخى نامقى با اين عناوين : العلم والظن ، وصية المولى أحمد الترشيزي ، تفسير آية (إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ) ، التحية على الشيعة ، المعرفة ، طريق الاهتداء للسالكين سلوك آل العباء ، از سده سيزدهم.

(٣٦١٣) مجموعه رساله‌هاى محمد على بن محمد رضا ساروى مازندرانى با اين عناوين : صلاة الجمعة ، حاشية بحث القراءة من إرشاد الأذهان ، الصلاة في البقاع الأربعة ، انتفاع الميت بما يهدى إليه ، الاستخارة ، حاشية على بحث صلاة الجمعة من إرشاد الأذهان ، العدالة ، تعليقة على بحث أوقات الصلاة من شرح اللمعة ، كلمات غروبة ، الخطب ، سؤال وجواب.

(٣٦٢٤) شرح شرائع الاسلام ، از مؤلف ناشناخته از سده سيزدهم.

(٣٦٤٨) تقريرات ، الاُصول ، از مؤلف ناشناخته سال ١٢٤١ و ١٢٤٢.

(٣٦٥٧) كتاب في الإمامة ، از مؤلف ناشناخته از سده سيزدهم.

(٣٦٥٨) غاية المبادي في علم الاُصول ، از سيد محمّد جواد بن حسين حسينى ، از سده سيزدهم.

(٣٧٦٥) جنگ ، از نصير الدين سليمان بن علم الهدى كاشانى ، سال ١١٢٤ و ١١٢٥ در اصفهان.

(٣٧٧٩) الرجال ، از مؤلف ناشناخته از سده سيزدهم.

(٣٨١٥) خزائن الجواهر سلطاني ، از مير محمد حسين بن محمد صالح خاتون آبادى.

(٣٨٣٠) مجموعه : ١. مسائل الرضاع ٢. إكليل المنهج في تحقيق المطلب ، هر دو از ملا

٣٩

محمد جعفر بن محمد طاهر كرباسى خراسانى ، به سال ١١٣٤.

(٣٨٦٣) سفينة الشعراء ، از مؤلف ناشناخته از سده يازدهم.

(٣٨٦٧) ترجمه بحار الأنوار ، از مؤلف ناشناخته جلد نهم ، از سده دوازدهم.

(٣٨٧٤) جلاء الجلالين ، از مرلف ناشناخته در شوال ١١١٥ وربيع الاول ١١١٦.

(٣٨٨٢) جامع الاُصول الخمسة ، از مؤلف ناشناخته از سده يازدهم.

(٣٩٤٤) فوائد الاُصول ، از محمد حسن بن محمد تقى خواجويى ، سال ١٢٥٠ در اصفهان.

(٣٩٤٥) تقريرات الاُصول ، از مؤلف ناشناخته ، كتابت سال ١٢٦٥.

(٣٩٤٩) اُصول الفقه ، از مؤلف ناشناخته سده سيزدهم.

(٣٩٨٩) تقريرات الشيخ الأنصاري ، از ميرزا محمد حسن آشتيانى.

(٤١٠٤) شرح مسند أبى حنيفة ، از مؤلف ناشناخته از سده دوازدهم.

(٤١٠٥) جنگ ، از محمد رشتى ملقب به عرب ، از سده سيزدهم.

(٤١٩٠) مجمع الأخبار ، از عبد القادر بن محمد مهدى بسطامى.

(٤٣١٢) احكام قرانات ، از هاشم منجم مشهدى ، از سده چهاردهم.

(٤٣٥٣) نديم الفضلاء ، از طهماسب قلى بيگ وهمى ، سال ١٠٤٦ ـ ١٠٥٤.

(٤٤٠٤) الحكمة البالغة ، از محمد نصير بن محمد معصوم بار فروشى.

(٤٤٢٠) مجموعه : ١. جامع (منيع) الخيرات في شرح أسرار الصلوات ٢. عوائد الأيام في عويصات المهام ٣. مقدمه عوائد الأيام ، همگى از ملا محمد على بن محمد حسن مشهور به على آرائى.

(٤٤٥١) شرح الكافي ، از ملا محمد هادى مازندرانى.

(٤٤٥٨) مجموعه : ١. التبيان لأهل الإيمان وأصحاب الإيقان ٢. ملحقات الأربعين ، هر دو از سيد محمد مهدى موسوى تنكابنى.

(٤٤٥٩) روضة المعجزات ، از مؤلف ناشناخته.

[نسخه‌هاى داراى اجازه]

(٢٠٠٧) مجموعه‌اى كه در آغاز آن اجازه مفصلى از نور الدين على بن عبد العالى كركى جهت جمال الدين ابو محمد حسن بن تركى عزيزى آمده است.

٤٠