• الفهرس
  • عدد النتائج:

تقريباً همه به آن مبتلا هستند وكم اتفاق مى‌افتد كه مجلسى تشكيل شود يا چند نفرى دور هم گرد آيند وپاى «غيبت» به ميان نيايد. شايد يكى از دلايل شيوع اين عادت ناپسند ، بى‌اطلاعى مردم نسبت به شدت اين گناه وعواقب آن باشد ؛ به همين دليل شايد يكى از راه‌هاى درمان اين درد ، علم به احكام غيبت وعمل به آن مى‌باشد ، كه اين رساله دربرگيرنده آموزش احكام غيبت است.

شهيد ثانى كتابى در اين باره به نام كشف الريبة في أحكام الغيبة دارد كه به زبان عربى است. كتاب نجاتيه ترجمه گونه‌اى از كتاب شهيد ثانى است.

اين كتاب در قطع جيبى ودر ١٥٤ صفحه به سال ١٣٣٤ ش در تهران به چاپ رسيد.

٢٤. حكمت اسلام ، تأليف : محمد صابح بن محمد باقر قزوينى.

اين كتاب ترجمه فارسى وروان بعضى از كلمات مولاى متقيان حضرت على بن ابى طالب عليه‌السلام است كه در حكمت آيات بيان شده است.

مؤلف از دانشمندان عصر صفويه واز شاگردان ميرداماد بوده وذوق ادبى ومشرب عرفانى داشته است ، به همين دليل نثر كتاب بسيار شيوا وگيرا مى‌باشد.

محمد صالح قزوينى ، آثار ديگرى نيز داشته كه بعضى از انها چاپ شده است.

كتاب حكمت اسلام در سال ١٣٥٤ در ٢٠٠ صفحه توسط بنگاه ونشر كتاب چاپ شد وپس از آن در سال ١٣٦٣ نيز به صورت افست منتشر گرديد.

٢٥. الغارات ، تأليف : ابراهيم بن محممد ثقفى كوفى.

اين كتاب يكى از نفايس كتب تاريخى است كه از قرن سوم هجرى به يادگار مانده است. هدف مؤلف در اين اثر آن بوده كه غارت‌هايى را كه بعد از جنگ نهروان توسط معاويه به قلمرو امير المؤمنين على عليه‌السلام وسرزمين‌هاى تحت نظر آن امام انجام گرفته است بنماياند ، هر چند به دليل اين كه مؤلف بسيار با اطلاع وپر مايه بوده ، در لا به لاى مطالب آن ، گفتنى‌ها وحقايقى بسيار ارزنده‌تر از اصل موضوع را گنجانده كه فوايدى عام تر دارد ، از جمله اوضاع آن مقطع از تاريخ ، وچگونگى زندگانى حضرت على بن ابى طالب عليه‌السلام ، وروش‌هاى ادارى وسياسى واخلاقى آن حضرت.

اين كتاب براى اولين بار در سال ١٣٥٤ در دو جلد با تعليقات مفصل وفراوان در